Betingelser for deltagelse i udvælgelsesprøver

Auto-Vertrieb Kielsburg GmbH (i det følgende benævnt "AVK") tilbyder konkurrencer på sit websted www.avk-husum.de, sin Facebook-side https://www.facebook.com/avkhusum og sin Instagram-side https://www.instagram.com/avkhusum.

Deltagelse i disse udvælgelsesprøver og deres gennemførelse er underlagt følgende bestemmelser.

 1. Arrangøren af konkurrencen er Auto-Vertrieb Kielburg GmbH, Robert-Koch-Str. 8-10, 25813 Husum.
 2. Denne kampagne er ikke tilknyttet Instagram/Facebook og er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Instagram/Facebook. Modtageren af de leverede oplysninger er ikke Instagram/Facebook, men AVK.
 3. Deltagelse i kampagnen finder sted på Instagram/Facebook-platformen. Kampagnen er tilgængelig på Instagram/Facebook-siden AVK. En deltager deltager deltager i konkurrencen ved at opfylde den respektive opfordring til deltagelse fuldt ud (f.eks. ved at udfylde deltagerkortet, "synes godt om", kommentere på vores Facebook-side osv.) Hvordan man præcist kan deltage, forklares i den respektive indkaldelse.
 4. Alle personer med bopæl i Tyskland, som er fyldt 18 år på tidspunktet for deres deltagelse, er berettiget til at deltage. Juridiske repræsentanter og ansatte hos AVK samt deres familiemedlemmer og andre tredjeparter, der er tilknyttet denne begivenhed, er udelukket fra deltagelse.
 5. Deltagelse er kun mulig inden for kampagneperioden (angivet i tilmeldingen) og udelukkende via internettet. Deltagelsen er gratis, og deltageren indgår ingen kontraktlige eller andre juridiske forpligtelser.
 6. Deltagelse i konkurrencen er kun gyldig, hvis deltagerens oplysninger er fuldstændige og sandfærdige.
 7. Hver deltager kan kun deltage i en konkurrence én gang, medmindre AVK udtrykkeligt gør opmærksom på muligheden for flere deltagere.
 8.  I tilfælde af overtrædelse af disse deltagelsesbetingelser forbeholder AVK sig ret til at udelukke personer fra konkurrencen.
 9. Udbetaling af præmierne i kontanter er udelukket. Vinderne har ikke krav på udbetaling af præmierne i naturalier eller ombytning af præmierne til en anden vare. Præmierne kan ikke overdrages til andre personer end deltageren.
 10. AVK forbeholder sig ret til at ændre, afbryde eller suspendere spillet og præmieudtrækningen helt eller delvist uden forudgående varsel i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, forekomsten af en computervirus, programfejl, uautoriseret indgriben fra tredjepart eller mekaniske eller tekniske problemer uden for arrangørens kontrol og indflydelse.
 11. For at deltage i konkurrencen skal deltageren oplyse personlige oplysninger (deltagerens navn, e-mailadresse samt Facebook-bruger-id og profilbillede i tilfælde af en konkurrence på Facebook). Arrangøren behandler kun disse oplysninger med henblik på gennemførelsen af konkurrencen. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Efter konkurrencens afslutning slettes oplysningerne, medmindre det er nødvendigt for at sende præmien til vinderne.
 12. Yderligere oplysninger om databeskyttelse, navnlig om de registreredes rettigheder, findes her: https://www.avk-husum.de/datenschutz
 13. Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde brugen af dine oplysninger i forbindelse med lodtrækninger. Du skal dog være opmærksom på, at en for tidlig sletning af dine oplysninger kan begrænse eller umuliggøre din deltagelse i kampagnen og dermed dine chancer for at vinde.
 14. Hvis enkelte bestemmelser i disse vilkår og betingelser for deltagelse skulle være eller blive ugyldige, uacceptable eller ikke kunne håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden af resten af vilkårene og betingelserne for deltagelse. Den ugyldige, uantagelige eller uigennemførlige bestemmelse erstattes af bestemmelser, hvis virkninger kommer så tæt som muligt på det økonomiske mål. Deltagerens eventuelle rettigheder, der følger af det retsforhold, der ligger til grund for disse deltagelsesbetingelser, kan ikke overdrages til tredjemand. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse.
 15. AVK er ansvarlig over for deltageren i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser for skader som følge af skade på liv, legeme eller helbred, der er baseret på forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse, og for andre skader, der er baseret på forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse og svigagtigt forsæt. Desuden er arrangøren ansvarlig for skader, der er omfattet af erstatningsansvaret i henhold til ufravigelige lovbestemmelser som f.eks. produktansvarsloven, samt i tilfælde af overtagelse af garantier. I alle andre tilfælde er arrangøren kun ansvarlig for lettere uagtsomhed, hvis arrangøren, dennes juridiske repræsentanter, ledende medarbejdere eller andre stedfortrædere misligholder en kontraktlig forpligtelse, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, hvis misligholdelse bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare, og hvis overholdelse deltageren regelmæssigt kunne stole på. I disse tilfælde er erstatningsansvaret begrænset til den typiske og forudsigelige skade. I alle andre tilfælde er arrangøren ikke ansvarlig for let uagtsomhed.
 16. Den retlige proces er udelukket. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer deltageren disse betingelser for deltagelse.